Číslo hlasovania: 289
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru na Ul. Jókaiho č. 3 (býv. ATTI) na p.č. 947 a 946 do podielového spoluvlastníctva spoluvlastníkov domu za cenu podľa schválených podmienok predaja NBP uzn. č. 404/B/97 zo dňa 16.10.1997, t.j. predajná cena NBP s pozemkom: 880.379,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

ponúknuť odpredaj NBP pre spoluvlastníkov domu v zmysle schváleného uznesenia MsZ.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Mihály Mácza Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká
Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Zámbó  Miklós Fehér MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy
 Mihály Kiss MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Peter Takács RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas  Mária Hajabácsová

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Langschadl Ing. Vojtech Szabó Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: