Číslo hlasovania: 290
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju garáží


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj 4 ks garáží s pozemkom na Ul. Tabakovej v Komárne formou verejnej súťaže s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia. Jedná sa o p.č. 1592 o výmere 20 m2 so súp.č. 1868, p.č. 1593 o výmere 20 m2 so súp.č. 1869, p.č. 1596 o výmere 20 m2 so súp.č. 1870, p.č. 1597 o výmere 19 m2 so súp.č. 1871.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Attila Farkas Ing. Štefan Zámbó RNDr. Géza Nagy  Mihály Kiss
Ing. László Stubendek Ing. Peter Takács  Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó
PhDr. János Kovács  Mihály Mácza Ing. Zoltán Varga Ing. Štefan Langschadl
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy  Mária Hajabácsová
MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér JUDr. Vojtech Novák

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: