Číslo hlasovania: 291
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemku - záhrady p.č. 9549/1 o výmere 449 m2 v k.ú. Komárno za cenu 10,- Sk/m2 pre V. F. a manž..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Vojtech Novák RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká
PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Kiss Ing. László Stubendek  Mihály Mácza
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó MVDr. Alexander Galgóczy  Miklós Fehér
Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Ing. Vojtech Szabó
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl Mgr. Imre Andruskó  Mária Hajabácsová
MUDr. Zoltán Sebők PhDr. János Kovács

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: