Číslo hlasovania: 292
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju a prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj pozemku p.č. 4380/3 o výmere 33 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 695,- Sk/m2 pre Š. B. a manž.,
2. uzavretie nájomnej zmluvy na časť pozemku z p.č. 4380/1 o výmere cca 200 m2 v k.ú. Komárno za cenu 15 % BDÚ, t.j. 104,30 Sk/m2/rok pre Š. B. a manž..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó
Ing. Štefan Langschadl  Miklós Fehér Ing. Vojtech Szabó  Helena Belokosztolszká
PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák  Attila Farkas
RNDr. Géza Nagy Ing. Zoltán Varga Mgr. Lajos Szép  Mihály Kiss
Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Takács Ing. Štefan Zámbó
 Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: