Číslo hlasovania: 293
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok, Nám. Kossutha v Komárne o výmere 120m x 25 m na organizovanie príležitostných trhov a jarmokov za účelom poskytovania služieb, predaja tovarov stánkového predaja na 5 rokov (každý predposledný týždeň mesiaca - piatok, sobota, nedeľa) pre P. M..
2. prenájom časti pozemku z p.č. 69 o výmere 18 m2 v k.ú. Komárno na uloženie predajného stánku na predaj občerstvenia, jednoduchého jedla a rýchlo- občerstvenia pre V. G.,
3. odpredaj časti pozemku z p.č. 406 o výmere 1850 m2 a časti pozemku z p.č. 717 o výmere 1850m2 v k.ú. Komárno na výstavbu predajných servisných a kancelárskych priestorov pre T. L.,
4. prenájom nebytového priestoru na Ul. Jókaiho 3 v Komárne (býv. ATTI) na výrobu a predaj trvanlivého pečiva - trdelníka pre L. B.,
5. odpredaj pozemku - záhrady na p.č. 3631 o výmere 2254 m2 v k.ú. Komárno pre O. Cs. a manž.,
6. odpredaj pozemku na Nám. Kossutha v Komárne o výmere cca 8000 - 10000 m2 za účelom výstavby predajne potravín pe LIDL SR v.os., sídlom Bratislava 1, Leškova ul. č. 9/a,
7. odpredaj pozemku p.č. 410 o výmere 8741 m2 v k.ú. Komárno, na Nám. Kossutha za účelom výstavby supermarketu BILLA pre BILLA REALITY SLOVENSKO s.r.o., sídlom Bratislava, Tomášiova ul. č. 26,
8. odpredaj pozemku, záhrady na p.č. 9289 o výmere 364 m2 v k.ú. Komárno pre A. T.,
9. odpredaj resp. prenájom časti pozemku z p.č. 5451/1 o výmere 25 m2 v k.ú. Komárno na parkovanie obytného prívesu pre J. M. a manž.,
10. prenájom časti pozemku z p.č. 9520/40 o výmere 8 m2 v k.ú. Komárno pre I. Sz.,
11. odpredaj časti pozemku z p.č. 5927/1 o výmere 120 m2 v k.ú, Komárno pre L. E. a manž.,
12. odpredaj pozemkov p.č. 3675 o výmere 630 m2 a p.č. 3676 o výmere 150 m2 v k.ú. Komárno pre KOMACO s.r.o., sídlom Komárno, Ul. K. Nagya č. 44/12,
13. odpredaj časti pozemku z p.č. 2861 o výmere 20 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre L. M. a manž..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Vojtech Szabó Ing. Zoltán Varga PhDr. János Kovács  Mária Hajabácsová
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Zoltán Sebők MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Győrfy
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Anton Andrássy  Helena Belokosztolszká
 Miklós Fehér JUDr. Vojtech Novák  Mihály Kiss Ing. Peter Takács
MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó
RNDr. Géza Nagy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: