Číslo hlasovania: 295 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť 2 izbový mestský byt na Ul. mieru č. 24/1 Komárno pre J. I. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3, na dobu určitú: jeden rok

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

uzatvoriť zmluvu podľa uvedených podmienok pre Jaskó Imricha, nar.: 06.06.1966.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 887/2002 bod B, zo dňa 01.07.2002 pre nájomníkov v obytnom bloku A1 - Ul. gen. Klapku č. 2, 4, 6, 8 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Helena Belokosztolszká Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Kiss
Ing. László Stubendek  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép MVDr. Alexander Galgóczy
RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Zoltán Varga  Anton Andrássy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl  Mária Hajabácsová
MUDr. Zoltán Sebők  Attila Farkas

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai PhDr. János Kovács

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 295 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť 2 izbový mestský byt na Ul. mieru č. 24/1 Komárno pre J. I. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3, na dobu určitú: jeden rok

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

uzatvoriť zmluvu podľa uvedených podmienok pre Jaskó Imricha, nar.: 06.06.1966.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ

C) berie na vedomie

informáciu o pridelení bytov podľa izbovitosti na základe uznesenia MZ č. 887/2002 bod B, zo dňa 01.07.2002 pre nájomníkov v obytnom bloku A1 - Ul. gen. Klapku č. 2, 4, 6, 8 v Komárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó
 Mihály Kiss  Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép
 Mihály Mácza JUDr. Éva Hortai  Helena Belokosztolszká Ing. Zoltán Varga
PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy
Ing. Štefan Langschadl  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Peter Takács

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: