Číslo hlasovania: 296 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k návrhu na riešenie neplatičstva mestských bytov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

navrhnuté opatrenia nie sú postačujúce na účinné a trvalé riešenie neplatičstva

B) schvaľuje

1. postupy riešenia neplatičstva mestských bytov v časti náhradné ubytovania a náhradné byty,
2. lokalitu p.č. 2025 v k.ú. Nová Stráž - časť "Veľký Čerhát" na prestavbu pre účely náhradných bytov po majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. majetkoprávne vysporiadať nehnuteľnosť na p.č. 2025 v k.ú. Nová Stráž - časť "Veľký Čerhát" pre účely na prestavbu náhradných bytov,

Termín: do konca septembra
Zodp.: prednosta MsÚ


2. vykonať prieskum nehnuteľností vhodných na náhradné byty v katastri Komárno a pripraviť takéto nehnuteľnosti na možnosť odkúpenia,

Termín: 31.12.2002
Zodp.: prednosta MsÚ


3. zabezpečiť opravu unimobuniek na Dunajskom nábr. súp.č. 3892 v k.ú. Komárne,

Termín: ihneď
Zodp.: prednosta MsÚ


4. podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) vypratanie bytov na základe právoplatných a vykonateľných súdnych rozhodnutí.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ


5. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh ďalších účinných opatrení.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Attila Farkas Ing. Peter Takács PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza
JUDr. Éva Hortai Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy  Mihály Kiss Ing. Štefan Langschadl
Ing. Zoltán Varga Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér
PhDr. János Kovács MUDr. Ludovít Horváth MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó
Ing. László Győrfy MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 296 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k návrhu na riešenie neplatičstva mestských bytov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

navrhnuté opatrenia nie sú postačujúce na účinné a trvalé riešenie neplatičstva

B) schvaľuje

1. postupy riešenia neplatičstva mestských bytov v časti náhradné ubytovania a náhradné byty,
2. lokalitu p.č. 2025 v k.ú. Nová Stráž - časť "Veľký Čerhát" na prestavbu pre účely náhradných bytov po majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. majetkoprávne vysporiadať nehnuteľnosť na p.č. 2025 v k.ú. Nová Stráž - časť "Veľký Čerhát" pre účely na prestavbu náhradných bytov,

Termín: do konca septembra
Zodp.: prednosta MsÚ


2. vykonať prieskum nehnuteľností vhodných na náhradné byty v katastri Komárno a pripraviť takéto nehnuteľnosti na možnosť odkúpenia,

Termín: 31.12.2002
Zodp.: prednosta MsÚ


3. zabezpečiť opravu unimobuniek na Dunajskom nábr. súp.č. 3892 v k.ú. Komárne,

Termín: ihneď
Zodp.: prednosta MsÚ


4. podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) vypratanie bytov na základe právoplatných a vykonateľných súdnych rozhodnutí.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ


5. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh ďalších účinných opatrení.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabácsová Ing. László Győrfy MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Anton Marek MUDr. Ludovít Horváth Ing. Peter Takács Ing. Zoltán Varga
JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Langschadl MUDr. Zoltán Sebők PhDr. János Kovács
RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas  Mihály Kiss Ing. László Stubendek
Ing. Péter Bábi Ing. Vojtech Szabó Mgr. Imre Andruskó JUDr. Vojtech Novák
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká
Mgr. Lajos Szép  Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 296 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k návrhu na riešenie neplatičstva mestských bytov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

navrhnuté opatrenia nie sú postačujúce na účinné a trvalé riešenie neplatičstva

B) schvaľuje

1. postupy riešenia neplatičstva mestských bytov v časti náhradné ubytovania a náhradné byty,
2. lokalitu p.č. 2025 v k.ú. Nová Stráž - časť "Veľký Čerhát" na prestavbu pre účely náhradných bytov po majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. majetkoprávne vysporiadať nehnuteľnosť na p.č. 2025 v k.ú. Nová Stráž - časť "Veľký Čerhát" pre účely na prestavbu náhradných bytov,

Termín: do konca septembra
Zodp.: prednosta MsÚ


2. vykonať prieskum nehnuteľností vhodných na náhradné byty v katastri Komárno a pripraviť takéto nehnuteľnosti na možnosť odkúpenia,

Termín: 31.12.2002
Zodp.: prednosta MsÚ


3. zabezpečiť opravu unimobuniek na Dunajskom nábr. súp.č. 3892 v k.ú. Komárne,

Termín: ihneď
Zodp.: prednosta MsÚ


4. podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) vypratanie bytov na základe právoplatných a vykonateľných súdnych rozhodnutí.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ


5. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh ďalších účinných opatrení.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: