Číslo hlasovania: 297
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

s umiestnením pamätnej tabule Kossutha vpravo od hlavného vchodu do budovy na Nám. gen. Klapku č. 2 s nasledovným nápisom:

1848. november 6-án itt szállt meg Komárom díszpolgára
KOSSUTH LAJOS
Čestný občan Komárno Tu prenocoval dňa 6. novembra 1848
J.E. Mesto Komárno - Komárom Város 2002.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

realizovať úhradu nákladov vyhotovenia tabule nasledovne:
- výdavky hradené Jókaiho všeobecnovzdelávacím a múzejným združením: 2.500,- Sk,
- ostatné výdavky hradené z rozpočtu mesta Komárno odd. 08207 pol. 655031 Pamiatková starostlivosť.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
 Helena Belokosztolszká PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy
Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zoltán Sebők
 Mária Hajabácsová Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy  Mihály Mácza
Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy  Mihály Kiss
Ing. László Stubendek Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy
PhDr. János Kovács MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. Vojtech Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: