Číslo hlasovania: 298
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) súhlasí

s umiestnením pamätnej tabule z príležitosti 50. výročia založenia Maďarského oblastného divadla na existujúcej budove Jókaiho divadla a s odhalením počas jubilejných osláv.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Ing. Peter Takács PhDr. János Kovács Ing. Vojtech Szabó Mgr. Lajos Szép
JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas Ing. László Győrfy  Mihály Kiss
Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Ludovít Horváth MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Langschadl  Mária Hajabácsová
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy
 Mihály Mácza Ing. László Stubendek PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká
MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: