Číslo hlasovania: 299
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) vyhlasuje

6. október za pamätný deň mesta Komárno na pamiatku mučeníkov a hrdinov - obrancov komárňanskej pevnosti v r. 1849.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vypracovať protokol pamätného dňa (navrhuje sa vyvesenie slávnostnej zástavy mesta s čiernou stuhou na miesto osláv).

- výdavky hradené Jókaiho všeobecnovzdelávacím a múzejným združením: 2.500,- Sk,
- ostatné výdavky hradené z rozpočtu mesta Komárno odd. 08207 pol. 655031 Pamiatková starostlivosť.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák  Attila Farkas
 Mihály Kiss Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká PhDr. Éva Dohnanec
Ing. László Stubendek Ing. Peter Takács  Anton Andrássy  Miklós Fehér
MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy
Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Anton Marek MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Zoltán Varga  Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: