Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaju pozemkov v zmysle VZN č. 4/1998


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku diel 1 k p.č. 9105/1 o výmere 23 m2 a diel č. 2 k č. 9105/1 o výmere 26 m2 v k.ú. Komárno pre Ľ. K. a manž. za cenu 82,50 Sk/m2;

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Peter Hamran Ing. Štefan Zámbó MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési
MUDr. Peter Tóth  Mihály Mácza  Attila Farkas  Mária Hajabácsová
MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Hutter Ing. Štefan Langschadl JUDr. Vojtech Novák
PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: