Číslo hlasovania: 300
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe školskej komisie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

na základe návrhu Rady školy pri ZŠ s VJM na Ulici Eötvösa č. 39 rozhodnutie o menovaní Zs. Cs. za riaditeľku školy:

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne
Ul. Eötvösa č. 39, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola, Ul. Eötvösa č. 39, Komárno

B) určuje

funkčný plat riaditeľky ZŠ s VJM na Ul. Eötvösa č. 39, Zs. Cs. vo výške 20.000,-Sk v zložení:
- tarifný plat: 13.840,-Sk
- osobný príplatok: 2.500,-Sk
- príplatok za riadenie: 3.660,-Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripraviť menovací dekrét a zabezpečiť jeho odovzdanie.

Termín: priebežne
Zodp.: prednosta MsÚ

Návrh platu bol bez písomných podkladov ústne navrhnutý P. B. poslancom MsZ, bez prerokovania v príslušných komisiách a v rade MsZ.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas
 Mihály Kiss Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Zámbó
 Helena Belokosztolszká RNDr. Géza Nagy  Miklós Fehér Ing. Štefan Langschadl
Ing. László Stubendek  Mihály Mácza MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hajabácsová
Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Takács PhDr. János Kovács
MVDr. Alexander Galgóczy  Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali: