Číslo hlasovania: 301
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe školskej komisie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

na základe návrhu Rady školského zariadenia pri MŠ na Ulici Štúrovej č. 6 rozhodnutie o menovaní p. A. N. za riaditežku predškolského zariadenia:

Materská škola Ul. Štúrova č. 6, Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripravi menovací dekrét a zabezpeči jeho odovzdanie.

Termín: do 5 pracovných dní
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
 Mária Hajabácsová Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Anton Marek MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Peter Takács MUDr. Zoltán Sebők Ing. Zoltán Varga PhDr. János Kovács
Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. Péter Bábi  Miklós Fehér
 Mihály Kiss  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Stubendek  Mihály Mácza  Anton Andrássy
JUDr. Vojtech Novák RNDr. Géza Nagy

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: