Číslo hlasovania: 302
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe školskej komisie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

návrh Rady školského zariadenia pri MŠ s VJM v Komárne - Nová Stráž, Ul. dlhá č. 1 na vypísanie nového výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža predškolského zariadenia:

Materská škola s výchovným jazykom maďarským
Ul. dlhá č. 1, Komárno - Nová Stráž
Örsújfalui Hosszú Utcai Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda
Ul. dlhá č. 1, Komárno - Nová Stráž

B) schvažuje

1. vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža predškolského zariadenia:

Materská škola s výchovným jazykom maďarským
Ul. dlhá č. 1, Komárno - Nová Stráž
Örsújfalui Hosszú Utcai Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda
Ul. dlhá č. 1, Komárno - Nová Stráž

2. zástupcov zriaďovateža na výberovom konaní s poradným hlasom:
H. B. a T. F..

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. obvyklým spôsobom zverejni text vyhlásenia výberového konania,
2. pripravi menovacie dekréty pre zástupcov zriaďovateža na výberovom konaní s poradným hlasom,

Termín: do 5 pracovných dní
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
PhDr. János Kovács  Helena Belokosztolszká Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl
Ing. Peter Békési  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér
 Anton Andrássy Ing. Péter Bábi  Mihály Mácza Ing. László Stubendek
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec
Mgr. Imre Andruskó  Mihály Kiss Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Zoltán Varga MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Farkas MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: