Číslo hlasovania: 303
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe školskej komisie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža školy:

Základná umelecká škola, Komárno, Ul. letná č. 12
Művészeti Alapiskola, Komárno, Ul. letná č. 12

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. obvyklým spôsobom zverejni text vyhlásenia výberového konania,

Termín: do 5 pracovných dní
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Hajabácsová Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Zoltán Varga MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Takács PhDr. János Kovács Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Bábi
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy  Mihály Mácza Ing. László Stubendek
 Mihály Kiss  Miklós Fehér Ing. Štefan Langschadl MUDr. Zoltán Sebők
PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó
RNDr. Géza Nagy Ing. Peter Békési  Attila Farkas

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: