Číslo hlasovania: 304
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe školskej komisie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o technickom stave budov škôl a školských zariadení v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Ing. László Győrfy MUDr. Ludovít Horváth Ing. Zoltán Varga MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Takács  Mihály Mácza MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Anton Marek  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy PhDr. János Kovács Ing. Štefan Langschadl
 Attila Farkas  Mihály Kiss Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó
RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Bábi

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: