Číslo hlasovania: 305
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe školskej komisie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) žiada

riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno, aby pre prípad neočakávaného ukončenia funkcie menovali svojich štatutárnych zástupcov.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. informovať riaditeľov o požiadavke podľa bodu A/
2. zhromaždiť informácie podľa bodu A/ a priebežne ich aktualizovať.

Termín: do 5 pracovných dní
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
PhDr. János Kovács Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Varga MUDr. Ludovít Horváth
MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy
Ing. Štefan Langschadl  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó Ing. Péter Bábi Ing. Peter Békési
 Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Mihály Mácza  Anton Andrássy Ing. László Stubendek
 Mihály Kiss Ing. Peter Takács JUDr. Vojtech Novák

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: