Číslo hlasovania: 306
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe školskej komisie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zásady o postupe pri menovaní a odvolaní riaditežov škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Anton Marek  Anton Andrássy MUDr. Ludovít Horváth
 Helena Belokosztolszká  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó Ing. Zoltán Varga Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy
 Mihály Mácza Ing. László Stubendek  Mihály Kiss  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Takács RNDr. Géza Nagy
Mgr. Imre Andruskó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: