Číslo hlasovania: 307
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na dodávku prác: Zabezpečenie verejného osvetlenia mesta Komárno vrátane prevádzky a modernizácie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 40 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 557/2001 Z.z. a v súlade so Zásadami pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach mestskej samosprávy mesta Komárno § 6 ods. 1 na práce: "Zabezpečenie verejného osvetlenia mesta Komárno vrátane prevádzky a modernizácie".

B) menuje

komisiu na hodnotenie súťažných návrhov v zložení:

- Gy. L. - predseda
- A. I. - člen
- T. P. - člen
- Sz. L. - člen
- V. I. - člen

C) určuje

za odborne spôsobilú osobu - Š. B.

D) ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne
2. odborne spôsobilej osobe

vyhlásiť verejnú súťaž, zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie

Termín: 04.09.2002
Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Helena Belokosztolszká Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl  Attila Farkas
Ing. László Stubendek  Mihály Mácza  Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy
Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács
Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Zoltán Varga MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési MUDr. Zoltán Sebők

   Nehlasovali: