Číslo hlasovania: 308
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na dodávku prác: Zabezpečenie opravy a údržby miestnych komunikácii a chodníkov včítane zimnej údržby


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 40 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 557/2001 Z.z. a v súlade so Zásadami pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach mestskej samosprávy mesta Komárno § 6 ods. 1 na práce: "Zabezpečenie opravy a údržby miestnych komunikácii a chodníkov včítane zimnej údržby".

B) menuje

komisiu na hodnotenie súťažných návrhov v zložení:

- B. P. - predseda
- H. Ľ.t - člen
- L. Š. - člen
- M. M. - člen
- J. T. - člen

C) určuje

za odborne spôsobilú osobu - Š. B.

D) ukladá

1. Mestskému úradu v Komárne
2. odborne spôsobilej osobe

vyhlásiť verejnú súťaž, zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie

Termín: 04.09.2002
Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Vojtech Novák MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl
JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Zámbó  Helena Belokosztolszká  Attila Farkas
Ing. László Stubendek  Mihály Mácza  Anton Andrássy Ing. László Győrfy
PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési Ing. Zoltán Varga MUDr. Zoltán Sebők

   Nehlasovali: