Číslo hlasovania: 309 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k Zmluve o prevode obchodného podielu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

predložený návrh Zmluvy o prevode obchodného podielu, nakoľko nechráni záujmy mesta.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy na prevod obchodného podielu COM - therm s.r.o. prostredníctvom nezávislého právneho odborníka, po prerokovaní dozornou radou a konateľom COM - therm s.r.o. predložiť mestskému zastupiteľstvu.

Termín: po splnení vyšeuvedených podmienok.
Zodp.: dozorná rada COM-therm s.r.o. a konateľ spoločnosti, E. N.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó PhDr. János Kovács
Ing. Peter Békési MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér Ing. Peter Takács
Ing. Zoltán Varga Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Péter Bábi
Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zoltán Sebők

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Langschadl MVDr. Alexander Galgóczy  Attila Farkas  Mihály Mácza
 Anton Andrássy

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 309 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k Zmluve o prevode obchodného podielu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

predložený návrh Zmluvy o prevode obchodného podielu, nakoľko nechráni záujmy mesta.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy na prevod obchodného podielu COM - therm s.r.o. prostredníctvom nezávislého právneho odborníka, po prerokovaní dozornou radou a konateľom COM - therm s.r.o. predložiť mestskému zastupiteľstvu.

Termín: po splnení vyšeuvedených podmienok.
Zodp.: dozorná rada COM-therm s.r.o. a konateľ spoločnosti, E. N.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép PhDr. János Kovács
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Peter Takács Ing. Štefan Langschadl Ing. László Stubendek
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy  Attila Farkas

   Proti:
Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Békési Ing. Zoltán Varga MUDr. Zoltán Sebők
 Mihály Mácza

   Nehlasovali: