Číslo hlasovania: 310
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k správe o činnosti hlavného kontrolóra


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu o činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Bábi Ing. Peter Békési JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Takács
Ing. Zoltán Varga MUDr. Anton Marek PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy
Ing. Štefan Zámbó Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy  Miklós Fehér
 Mihály Mácza  Attila Farkas  Helena Belokosztolszká

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Langschadl MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: