Číslo hlasovania: 311
Číslo bodu: 64.
Uznesenie k financovaniu projektu „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyfinancovanie 25 %-ného podielu investičných nákladov na projekt "Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno" vcelku, ako aj jednotlivé čiastkové náklady, ktorých rozloženie bude známe po vyhodnotení verejnej súťaže na projektanta a súčasne aj dodávateľa.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák
Ing. Peter Takács Ing. László Stubendek Ing. Péter Bábi RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy  Anton Andrássy
Ing. Vojtech Szabó  Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová
Ing. Peter Békési PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó
Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas

   Nehlasovali: