Číslo hlasovania: 312 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 65.
Uznesenie ku kontrole plnenia uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

1. plnenie uznesení je opakovane vyhodnotené nie v súlade so schváleným znením uznesenia,
2. nebolo splnené uznesenie č. 913/B/2002 - úloha naďalej trvá
3. znenie uznesenia č. 847/2002 bolo pozmenené a bolo uvedené neúplne, nie v súlade so schváleným znením uznesenia,

B) ukladá prednostovi MsÚ

vykonať nápravu na odstránenie nedostatkov v zmysle bodu A/ uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Attila Farkas Ing. Peter Békési  Mária Hutter MUDr. Zoltán Sebők
MUDr. Peter Tóth Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Stubendek Ing. Marian Michálek RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Bábi
Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó MUDr. Ludovít Horváth
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Zábojník PhDr. János Kovács  Anton Andrássy
Ing. Štefan Langschadl  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 312 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 65.
Uznesenie ku kontrole plnenia uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

1. plnenie uznesení je opakovane vyhodnotené nie v súlade so schváleným znením uznesenia,
2. nebolo splnené uznesenie č. 913/B/2002 - úloha naďalej trvá
3. znenie uznesenia č. 847/2002 bolo pozmenené a bolo uvedené neúplne, nie v súlade so schváleným znením uznesenia,

B) ukladá prednostovi MsÚ

vykonať nápravu na odstránenie nedostatkov v zmysle bodu A/ uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 312 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 65.
Uznesenie ku kontrole plnenia uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

1. plnenie uznesení je opakovane vyhodnotené nie v súlade so schváleným znením uznesenia,
2. nebolo splnené uznesenie č. 913/B/2002 - úloha naďalej trvá
3. znenie uznesenia č. 847/2002 bolo pozmenené a bolo uvedené neúplne, nie v súlade so schváleným znením uznesenia,

B) ukladá prednostovi MsÚ

vykonať nápravu na odstránenie nedostatkov v zmysle bodu A/ uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 312 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 65.
Uznesenie ku kontrole plnenia uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

1. plnenie uznesení je opakovane vyhodnotené nie v súlade so schváleným znením uznesenia,
2. nebolo splnené uznesenie č. 913/B/2002 - úloha naďalej trvá
3. znenie uznesenia č. 847/2002 bolo pozmenené a bolo uvedené neúplne, nie v súlade so schváleným znením uznesenia,

B) ukladá prednostovi MsÚ

vykonať nápravu na odstránenie nedostatkov v zmysle bodu A/ uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: