Číslo hlasovania: 313 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 65.
Uznesenie ku kontrole plnenia uznesení – K spôsobu financovania projektu ISPA „Projekt odpadových vôd pre mesto Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

neboli splnené uznesenia MsZ č. 742/2002 a 743/2002 zo dňa 14. marca 2002, t.j. vypracovanie a predloženie pre MsZ harmonogramu financovania projektu odpadových vôd pre mesto Komárno v rámci projektu ISPA a vypracovanie návrhu úverovej zmluvy na financovanie projektu v súlade s uznesením MsZ č. 556/2001 bod B zo dňa 28.06.2001 v zmysle úverového prísľubu.

B) žiada primátora mesta Komárno

1. vypracovať dokumenty v zmysle uzn. 742/2002/A/1 a dokumenty podľa uznesenia č. 743/2002.

Termín: 08.10.2002
Zodp.: primátor mesta


2. zvolať mimoriadne zasadnutie MsZ na 10.10.2002 s nasledovným programom:
- návrh harmonogramu financovania projektu ISPA a dopady na rozpočet mesta,
- návrh úverovej zmluvy na financovanie projektu ISPA,

Termín: 08.10.2002
Zodp.: primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 313 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 65.
Uznesenie ku kontrole plnenia uznesení – K spôsobu financovania projektu ISPA „Projekt odpadových vôd pre mesto Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

neboli splnené uznesenia MsZ č. 742/2002 a 743/2002 zo dňa 14. marca 2002, t.j. vypracovanie a predloženie pre MsZ harmonogramu financovania projektu odpadových vôd pre mesto Komárno v rámci projektu ISPA a vypracovanie návrhu úverovej zmluvy na financovanie projektu v súlade s uznesením MsZ č. 556/2001 bod B zo dňa 28.06.2001 v zmysle úverového prísľubu.

B) žiada primátora mesta Komárno

1. vypracovať dokumenty v zmysle uzn. 742/2002/A/1 a dokumenty podľa uznesenia č. 743/2002.

Termín: 08.10.2002
Zodp.: primátor mesta


2. zvolať mimoriadne zasadnutie MsZ na 10.10.2002 s nasledovným programom:
- návrh harmonogramu financovania projektu ISPA a dopady na rozpočet mesta,
- návrh úverovej zmluvy na financovanie projektu ISPA,

Termín: 08.10.2002
Zodp.: primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: