Číslo hlasovania: 314
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná, k zmene rozpočtu – školstvo


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zvýšenie rozpočtu na výdavkovej časti:
a) transfér školám s právnou subjektivitou
- na mzdy vo výške 26.915 tis. Sk
- na odvody vo výške 10.256 tis. Sk
- na tovary a služby spolu vo výške 40.285 tis. Sk
b) transfér pre Cirkevnú základnú školu Marianum vo výške 1.378 tis. Sk,
c) výdavky ostatných školských zariadení bez právnej subjektivity
- na mzdy vo výške 14.498 tis. Sk
- na odvody vo výške 5.461 tis. Sk
- na tovary a služby vo výške 2.948 tis. Sk
t.j. v celkovej výške 22.907 tis. Sk.
2. zvýšenie rozpočtu na príjmovej časti:
- decentralizačnú dotáciu na školstvo vo výške 7.179 tis. Sk
- dotáciu prostredníctvom OÚ na mzdy a odvody vo výške 57.130 tis. Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. odvolávajúc sa na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informácii vyžiadať od OÚ v Komárne rozpočet škôl a školských zariadení podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2000, 2001, 2002;

2. vyžiadať od škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou Okresným úradom schválený rozpočet na rok 2002;

3. predložiť plán činností Strediska služieb školám na II. polrok 2002;

4. novelizovať Zásady s hospodárením majetkom mesta a Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta v súvislosti s prechodom pôsobnosti za štátnej správy na mesto (školstvo, penzión dôchodcov);

5. pripraviť návrh rozpočtu na rok 2003.

C) žiada primátora mesta

prijať opatrenia na odstránenie deficitu rozpočtu výdavkov v roku 2002 škôl a školských zariadení, ku ktorým prešla zriaďovateľská pôsobnosť na mesto.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: