Číslo hlasovania: 315
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas finančná, k zmene rozpočtu – penzión


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. zvýšenie rozpočtu mesta na príjmovej časti o decentralizačnú dotáciu pre penzión dôchodcov vo výške 5.555 tis. Sk,

2. zvýšenie rozpočtu mesta na výdavkovej časti o transfér pre penzión dôchodcov vo výške 5.555 tis. Sk
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: