Číslo hlasovania: 316
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná, k prevodu investícií z KOMVaK a.s. na mesto Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prevod HIM na mesto Komárno podľa predloženého návrhu.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: