Číslo hlasovania: 317
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemkov:

- p.č.11896/1 o výmere 2351 m2
- p.č.11896/2 o výmere 24 m2
- p.č.11896/3 o výmere 66 m2
- p.č.11896/4 o výmere 29 m2
- p.č.11897/1 o výmere 1451 m2
- p.č.11897/2 o výmere 4103 m2
- p.č.11897/3 o výmere 216 m2
- p.č.11897/4 o výmere 107 m2
- p.č.11897/5 o výmere 146 m2
- p.č.11897/6 o výmere 360 m2
- p.č.11897/7 o výmere 916 m2
- p.č.11897/8 o výmere 918 m2
- p.č.11897/9 o výmere 915 m2
- p.č.11897/10 o výmere 876 m2
- p.č.11897/11 o výmere 33 m2
- p.č.11897/12 o výmere 883 m2
- p.č.11897/13 o výmere 33 m2
- p.č.11897/14 o výmere 1559 m2
- p.č.11897/15 o výmere 15 m2
- p.č.11897/16 o výmere 55 m2
- p.č 11897/17 o výmere 43 m2
- p.č.11897/18 o výmere 139 m2
- p.č.11897/19 o výmere 138 m2
- p.č.11897/20 o výmere 90 m2
- p.č.11897/21 o výmere 43 m2
- p.č. 11897/22 o výmere 900 m2
- p.č.11898 o výmere 657 m2
- p.č.11899 o výmere 656 m2
- p.č.11900 o výmere 657 m2
- p.č.11901 o výmere 653 m2
- p.č.11902 o výmere 658 m2
- p.č.11903 o výmere 655 m2
- p.č.11904 o výmere 491 m2
- p.č.11905 o výmere 329 m2
- p.č.11906 o výmere 758 m2
- p.č.11907 o výmere 272 m2
- p.č.11908 o výmere 2154 m2

v k.ú. Komárno v podiele 1 k celku pre:
A. CS.

a v podiele 1 k celku pre:
V. N.

na požnohospodárske účely za cenu 5,70Sk/ m2

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: