Číslo hlasovania: 318
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj časti pozemkov z p.č. 3990/10,11,12,2 o výmere 700 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 711,-Sk/ m2 pre L. K. a manž..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: