Číslo hlasovania: 319
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 765 o výmere 217 m2 v k.ú. Komárno pre P. T. a manž. za cenu 165,-Sk/m2 s vecným bremenom na uložené IS.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
PhDr. János Kovács RNDr. Géza Nagy Ing. Peter Takács  Anton Andrássy
Ing. Marian Michálek Ing. Peter Békési  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Bábi MUDr. Anton Marek

   Proti:
Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Gábor Cséplő Ing. Zoltán Varga  Mária Hutter
MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: