Číslo hlasovania: 320
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 4065 o výmere 94 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre I. K. a manž.,

2. odpredaj časti pozemku z p.č. 4071 o výmere cca 300 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre K. K. a manž.

3. odpredaj časti pozemku z p.č. 4071 o výmere cca 200 m2 a časti pozemku z p.č. 4072 o výmere 130 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. B. a man.,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 4072 o výmere cca 300 m2 a časti pozemku z p.č. 4077 o výmere cca 40 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. P. a manž.,

5. odpredaj časti pozemku z p.č. 4077 o výmere cca 350 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre P. Č.,

6. odpredaj časti pozemku z p.č. 4077 o výmere cca 125 m2 a časti pozemku z p.č. 4078 o výmere cca 210 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. Č. a manž.,

7. odpredaj časti pozemku z p.č. 4078 o výmere cca 300 m2 a časti pozemku z p.č. 4081 o výmere cca 150 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre T. B. a manž.,

8. odpredaj časti pozemku z p.č. 4081 o výmere cca 350 m2 a pozemku p.č. 4087 o výmere 36 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre O. H. a manž..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Ing. Vojtech Szabó RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas Ing. Peter Takács
JUDr. Éva Hortai  Anton Andrássy PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth
Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth Ing. Gábor Cséplő  Mihály Mácza
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Zoltán Sebők Ing. Zoltán Varga PaedDr. Štefan Bende
Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká
Ing. László Stubendek JUDr. Vojtech Novák

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hutter

   Nehlasovali: