Číslo hlasovania: 3209
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na schválenie Štatútu Mesta Komárno      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

Štatút Mesta Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

Štatút zverejni na webovej stránke Mesta Komárno.

Termín: do 30 dní od schválenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: