Číslo hlasovania: 321
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju pozemkov v lokalite „Bene“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 3702/2 o výmere 260 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre N. L.,

2. odpredaj pozemku p.č. 4374 o výmere 150 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre A. P.,

3. odpredaj pozemku p.č. 4146 o výmere 100 m2 a p.č. 4147 o výmere 41 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre L. M. a manž.,

4. odpredaj pozemku p.č. 4826 o výmere 437 m2 , p.č. 4827 o výmere 18 m2 a p.č. 4828 o výmere 213 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre Z. H. a manž.,

5. odpredaj pozemku p.č. 4801 o výmere 350 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre T. M.,

6. odpredaj pozemku p.č. 4782 o výmere 134 m2 a p.č. 4781 o výmere 202 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre ź. Sz. a manž.,

7. odpredaj pozemku p.č. 4521 o výmere 401 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre G. F.,

8. odpredaj pozemku p.č. 4292 o výmere 71 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre Z. J. a manž.,

9. odpredaj pozemku p.č. 4270 o výmere 153 m2 a p.č. 4272 o výmere 86 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. P. a manž.,

10. odpredaj pozemku p.č. 4534/2 o výmere 258 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre B. E. a man.,

11. odpredaj pozemku p.č. 5046 o výmere 241 m2, p.č. 5047 o výmere 347 m2 a p.č. 5048 o výmere 18 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. M. a manž.,

12. odpredaj pozemku p.č. 4804 o výmere 492 m2 a p.č. 4805 o výmere 391 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. R. a manž.,

13. odpredaj pozemku p.č. 4515/2 o výmere 340 m2 a p.č. 4515/3 o výmere 42 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre O. S. a manž.,

14. odpredaj pozemku p.č. 4283 o výmere 79 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre V. B. a manž..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
 Helena Belokosztolszká JUDr. Éva Hortai Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. Štefan Bende  Anton Andrássy Ing. Peter Takács PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Zoltán Sebők Ing. Marian Michálek MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Ludovít Horváth MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy JUDr. Vojtech Novák
Ing. Zoltán Varga  Mária Hutter Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: