Číslo hlasovania: 3212
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupitežstva v Komárne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

Rokovací poriadok Mestského zastupitežstva v Komárne,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

Rokovací poriadok Mestského zastupitežstva v Komárne zverejni na webovej stránke Mesta Komárno.

Termín: 30 dní od schválenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: