Číslo hlasovania: 3213
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupitežstva v Komárne      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupitežstva v Komárne,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupitežstva v Komárne zverejni na webovej stránke Mesta Komárno.

Termín: 30 dní od schválenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: