Číslo hlasovania: 3214
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na schválenie Zásad pre zabezpečenie činnosti komisie MZ v Komárne vytvorenej podža ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov       Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

Zásady pre zabezpečenie činnosti komisie Mestského zastupitežstva v Komárne, vytvorenej podža ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

Zásady zverejni na webovej stránke Mesta Komárno.

Termín: 30 dní od schválenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: