Číslo hlasovania: 3216
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu na schválenie predsedu a členov komisie MZ      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ zriaďuje

odbornú komisiu mestského zastupitežstva:
- komisia na prešetrenie sažností

B/ volí

predsedu a členov komisie:
predseda: JUDr. Éva Hortai
členovia: JUDr. Vojtech Novák
Ing. Imrich Dubány
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: