Číslo hlasovania: 3217
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu na schválenie predsedu a členov komisie MZ      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ zriaďuje

odbornú komisiu mestského zastupitežstva:
- komisia pre ochranu verejného záujmu

B/ volí

predsedu a členov komisie:

Komisia pre ochranu verejného záujmu
predseda: Ing. Béla Szabó
členovia: Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Vojtech Novák
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: