Číslo hlasovania: 3219
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu na schválenie predsedu a členov komisie MZ


     
      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ zriaďuje

odbornú komisiu mestského zastupitežstva:
- komisia pre verejnú súaž,

B/ volí

predsedu a členov komisie:

Komisia pre verejnú súaž
predseda: Mgr. Kornél Horváth
členovia: Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Béla Sánta
Ing. Katarína ProdovszkáPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány

   Nehlasovali: