Číslo hlasovania: 322
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju pozemkov v lokalite „Letecké pole“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6528 o výmere 179 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre Zs. Sz. a manž.,

2. odpredaj pozemku p.č. 6714 o výmere 84 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre L. D.,

3. odpredaj pozemku p.č. 6725 o výmere 95 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre P. V.,

4. odpredaj pozemku p.č. 6851 o výmere 60 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre V. K.

5. odpredaj pozemku p.č. 6954 o výmere 325 m2 a p.č. 6955 o výmere 282 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. B.,

6. odpredaj pozemku p.č. 6730 o výmere 84 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre A. R.,

7. odpredaj pozemku p.č. 8818 o výmere 137 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod parcelou sa nachádza verejný vodovod pre J. K.,

8. odpredaj pozemku p.č. 8814 o výmere 171 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod parcelou sa nachádza verejný vodovod pre J. G.,

9. odpredaj pozemku p.č. 8810/1 o výmere 241 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod parcelou sa nachádza verejný vodovod pre L. G..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. Peter Békési
MUDr. Peter Tóth  Attila Farkas MUDr. Ludovít Horváth PaedDr. Štefan Bende
 Mária Hutter Ing. Marian Michálek  Helena Belokosztolszká Ing. Peter Takács
MUDr. Tamás Hollósy  Anton Andrássy  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép
Ing. László Stubendek MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy
JUDr. Vojtech Novák RNDr. Géza Nagy Ing. Gábor Cséplő PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: