Číslo hlasovania: 323
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju pozemkov lokalite „Nová Osada“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj pozemku p.č. 9609/2 o výmere 412 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre V. S.,

2. odpredaj pozemku p.č. 9644 o výmere 677 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre J. B.,

3. odpredaj pozemku p.č.9675/1 o výmere 271 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre R. L.,

4. odpredaj pozemku p.č. 9611 o výmere 668 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre L. J.,

5. odpredaj pozemku p.č. 9721 o výmere 152 m2 a p.č. 9722 o výmere 89 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre E. Sz.,

6. odpredaj pozemku p.č. 9823/1 o výmere 348 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre Z. Cs.,

7. odpredaj pozemku p.č. 9827 o výmere 196 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre A. M.,

8. odpredaj pozemku p.č. 9800 o výmere 171 m2 a p.č. 9801 o výmere 231 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre A. F.,

9. odpredaj pozemku p.č. 9769 o výmere 118 m2 a p.č. 9770 o výmere 296 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre M. V.,

10. odpredaj pozemku p.č. 9713 o výmere 27 m2 a p.č. 9714 o výmere 848 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre L. S.,

11. odpredaj pozemku p.č. 9836/2 o výmere 99 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre Š. B.,

12. odpredaj pozemku p.č. 9832/2 o výmere 426 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre L. F.,

13. odpredaj pozemku p.č. 9717/1 o výmere 80 m2, p.č. 9717/2 o výmere 142 m2, p.č. 9717/3 o výmere 382 m2 a p.č. 9718 o výmere 843 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre B. M.,

14. odpredaj pozemku p.č. 9749 o výmere 99 m2 a p.č. 9750 o výmere 251 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre M. M.,

15. odpredaj pozemku p.č. 9627 o výmere 114 m2 a p.č. 9628 o výmere 300 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre M. P.,

16. odpredaj časti pozemku z p.č. 9687 o výmere cca 1000 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre L. F.

17. odpredaj pozemku p.č. 9742/2 o výmere 81 m2 a časti p.č. 9692 o výmere cca 285 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre J. Ď.,

18. odpredaj časti pozemku z p.č. 9693/27 o výmere 200 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre T. J.

19. odpredaj časti pozemku z p.č. 9693/27 o výmere cca 300 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre V. R.

20. odpredaj pozemku p.č. 9693/26 o výmere 500 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre Ž. J.

21. odpredaj pozemku p.č. 9555/2 o výmere 42 m2, p.č. 9555/4 o výmere 223 m2 a p.č. 9554/2 o výmere 66 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre E. M.

22. odpredaj pozemku p.č. 9555/1 o výmere 41 m2, p.č. 9555/3 o výmere 163 m2 a p.č. 9554/1 o výmere 126 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre J. L. a manž.

23. odpredaj pozemku p.č. 9743 o výmere 311 m2 a p.č. 9744 o výmere 239 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre E. V.

24. odpredaj pozemku p.č. 9752 o výmere 397 m2 v k.ú. Komárno za cenu 46,20 Sk/m2 pre O. J.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
Ing. Gábor Cséplő MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Győrfy MUDr. Zoltán Sebők
Mgr. Imre Andruskó  Mária Hutter  Attila Farkas MUDr. Ludovít Horváth
 Helena Belokosztolszká Ing. Zoltán Varga Ing. Peter Békési Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai  Anton Andrássy Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy Ing. Marian Michálek PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Vojtech Novák Ing. Vojtech Szabó MUDr. Peter Tóth MUDr. Anton Marek
PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník PhDr. János Kovács

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: