Číslo hlasovania: 324
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k odpredaju skeletu v Ďulovom Dvore


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj betónového skeletu na p.č. 10655/14 v k.ú. Komárno, čas Ďulov Dvor za cenu 400.000,- Sk pre P. C.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Békési MUDr. Anton Marek MUDr. Zoltán Sebők
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Marian Michálek  Anton Andrássy PhDr. János Kovács
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza RNDr. Géza Nagy

   Proti:
MUDr. Ludovít Horváth

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Langschadl Ing. Vojtech Szabó
Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács MUDr. Peter Tóth  Attila Farkas

   Nehlasovali: