Číslo hlasovania: 3240
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na schválenie členov komisií MZMestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zloženie odborných komisií:
- 4 poslanci
- 5 odborníci

B/ volí

členov jednotlivých komisií:

Finančná komisia
členovia – poslanci:
Ing. Gabriel Dékány
JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó

členovia – odborníci:
Ing. József Őszi
Ing. Zoltán Varga
Kalitzová Katarína
Ing. Tibor Dobai
Ing. Viktor Olláry

Komisia rozvoja mesta
členovia – poslanci:
Mgr. Csaba Fehér
MUDr. Peter Tóth
MUDr. Tamás Hollósy

členovia – odborníci:
Ing. Attila Czíria
Ing. Csaba Kurucz
Ing. Emma Vasi
Ing. Olivér Csémy
Ing. Péter Takács

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže
členovia – poslanci:
Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. György Batta
Juraj Bača

členovia – odborníci:
Mgr. Éva Dohnanec
PaedDr. Zuzana Dóczeová
Mgr. Tibor Jókai
Mihály Mácza
Katalin Trencsík

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
členovia – poslanci:
MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Anton Marek
Mgr. László Fazekas

členovia – odborníci:
Ilona Oláh
Ing. Róbert Vágó
PaedDr. Štefan Bende
Mária Hajabácsová
MUDr. Pavol Viola

Komisia životného prostredia a verejného poriadku
členovia – poslanci:
Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Kornél Horváth
Ing. Imrich Dubány

členovia – odborníci:
István Varga
RNDr. Mária Rosinská
RNDr. Alžbeta Szabová
Ing. Juraj Fekete
Ing. Štefan Šagát

Komisia pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
členovia – poslanci:
Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Attila Petheő
Ing. Peter Birkus

členovia – odborníci:
Róbert Králik
Ing. Gábor Cséplő
Jozef Köles
prof. Tamás T. Sikos, DSc.
Ing. Nándor LitomericzkyPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: