Číslo hlasovania: 3248
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupitežstva v Komárne      Mestské zastupitežstvo v Komárne


schvažuje

Poriadok odmeňovania volených orgánov Mesta Komárno a Mestského zastupitežstva v Komárne.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: