Číslo hlasovania: 3249
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 16. decembra 2006      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 16. decembra 2006

B/ schvaľuje

1. predaj 2-izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1406 na na Ul. budovateľskej č. 5/7 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5725/101032 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5834/2 o výmere 383 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č.9257 v k.ú. Komárno, pre K. Cs., rodenú Cs., Komárno, za kúpnu cenu 565.000,- Sk,
2. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1413 na Ul. budovateľskej č. 10/9 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5825/354508 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5164 o výmere 1356 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 9045 v k.ú. Komárno, pre K. N. rodeného N. Komárno, za kúpnu cenu 550.000,- Sk,
3. predaj 3-izbového bytu na VIII. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2705 na Hviezdoslavovej ul. 7/81 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6850/444825 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5200 o výmere 652 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7404 v k.ú. Komárno, pre Z. Š. rodenú Cs. Komárno, za kúpnu cenu 682.000,- Sk,
4. predaj 1-izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2784 na Bubnovej ul. 4/23 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2692/191040 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 2871 o výmere 723 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7670 v k.ú. Komárno, pre A. S. rodenú S. Nová Stráž za kúpnu cenu 625.000,- Sk,
5. predaj 1-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 786 na Družstevnej ul. 11/29 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2775/444825 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 5223 o výmere 653 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7491 v k.ú. Komárno, pre F. M. rodeného M. Komárno, za kúpnu cenu 440.000,- Sk,

za nasledovných podmienok: poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C/ schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:
za verejnú súťaž, konanú dňa 16.12.2006
Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 2.500,- Sk
Ing. László Stubendek - licitátor 2.500,- Sk
Ing. Katarína Prodovszká 2.500,- Sk
Ing. Béla Sánta 2.500,- Sk

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. Zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MÚ

2. Vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu tohto C/ uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: