Číslo hlasovania: 325
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov p.č. 3871/1 o výmere 2231 m2, časť pozemku z p.č. 3867/2 o výmere cca 1580 m2, p.č. 3870 o výmere 3544 m2 a p.č. 3869/2 o výmere 1373 m2 v k.ú. Komárno, (pričom výmery budú upresnené geometrickým plánom) za účelom výstavby objektu potrebnú pre ubytovanie študentov a výstavby spoločnej miestnosti a zariadenia pre športovanie za cenu 100.000,-Sk s možnosťou odstúpenia od zmluvy v prípade, že plánovaná stavba nebude začatá do 01.01.2004, pre Nadáciu pre Univerzitu Jána Selyeho, Dôstojnícky pavilón Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:
Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec RNDr. Géza Nagy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Gábor Cséplő PhDr. János Kovács Ing. Vojtech Szabó Ing. Marian Michálek
 Attila Farkas  Anton Andrássy  Helena Belokosztolszká Mgr. Imre Andruskó
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník Ing. Peter Békési  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Anton Marek MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek Ing. Péter Bábi
 Mária Hutter Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy MUDr. Ludovít Horváth
PaedDr. Štefan Bende

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: