Číslo hlasovania: 3250
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 o finančné prostriedky vo výške 419 tis. Sk, na výdavky súvisiace s prípravou, technickým zabezpečením a vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006, na základe oznámenia Obvodného úradu v Komárne č. U/2006/000637-5 zo dňa 21.11.2006,

2. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2006, na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2000/Sk/16/PE004 na projekt ISPA nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno na strane kapitálových príjmov a výdavkov vo výške 465 tis. Sk,

3. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 o finančné prostriedky vo výške 109 tis. Sk, na výdavky súvisiace s prípravou, technickým zabezpečením a vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006, na základe oznámenia Obvodného úradu v Komárne č. U/2006/00637-8 zo dňa 22.12.2006,

4. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 o finančné prostriedky vo výške 184 tis. Sk, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, na základe oznámenia MVSR listom č. 207-2006/02903 zo dňa 19.12.2006,

5. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 o finančné prostriedky vo výške 1 tis. Sk, na celkovú sumu 1.038.069,- Sk, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky, na základe oznámenia MVSR listom č. SVS-207701-2006/00725 zo dňa 15.12.2006,

B/ schvaľuje

1. povolené prekročenie výdavkov mesta pri dosiahnutí vyšších príjmov z podielových daní mesta, pre odbor obrany a ochrany vo výške 677 tis. Sk na povodňové výdavky mesta počas povodní na jar 2006,

2. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno, na projekt Spolu - vzájomne na moste škôlkárov, o sumu 43 tis. Sk, čo predstavuje 5% z celkových výdavkov projektu, pri dosiahnutí vyšších príjmov z predaja majetku mesta, vo výške 35 tis. Sk, a z vyšších príjmov z podielových daní mesta vo výške 8 tis. Sk,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesení
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: