Číslo hlasovania: 3251
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ mení

1. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1645/2006, zo dňa 11. septembra 2006 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

jednorazovú finančnú dotáciu z vyšších príjmov podielových daní mesta Komárno na rok 2006 pre Rímsko-katolícku cirkev, farnos Komárno vo výške 119.720,- Sk na investičné účely,“

2. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1646/2006, zo dňa 11. septembra 2006 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

jednorázovú finančnú dotáciu vo výške 150 tis. Sk z vyšších príjmov podielových daní mesta Komárno na rok 2006 pre občianske združenie Pro arte Danubií, so sídlom Vnútorná okružná 54/10, 945 01 Komárno, na úhradu elektrickej energie,“

3. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1647/2006, zo dňa 11. septembra 2006 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

jednorázovú finančnú dotáciu z vyšších príjmov podielových daní mesta Komárno na rok 2006 pre Reformovanú kresanskú cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Komárno vo výške 125.116,- Sk na investičné účely,“

4. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1799/2006, zo dňa 16. novembra 2006 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

jednorázovú finančnú dotáciu z vyšších príjmov podielových daní mesta Komárno na rok 2006 pre Židovskú náboženskú obec Komárno vo výške 17.900,- Sk,“

5. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1716/2006, zo dňa 12. októbra 2006 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

zvýšenie rozpočtu Strediska služieb škole v Komárne na strane bežných príjmov a bežných výdavkov sumou 597 tis. Sk na mzdové náklady z vyšších príjmov podielových daní mesta Komárno na rok 2006,“

6. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1717/2006, zo dňa 12. októbra 2006 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

zvýšenie rozpočtu Schola Comaromiensis na strane bežných príjmov a bežných výdavkov sumou 300 tis. Sk z vyšších príjmov podielových daní Komárno na rok 2006,“

B/ ruší

uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1718/2006 zo dňa 12. októbra 2006,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: