Číslo hlasovania: 3252
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Parkovaciemu systému Mesta Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


ukladá
Ing. Petrovi Kovácsovi, prednostovi Mestského úradu v Komárne,

aby na nasledujúce zasadnutie MZ pripravil komplexný materiál súvisiaci s novým parkovacím systémom so sťažnosťami, podnetmi občanov, podnikateľov a informácie o cene parkovania v okolitých mestách a veľkomestách.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: